Logo serwisu Szmexy.pl
Moje konto

Regulamin konta

§ 1 - Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Sklep Szmexy.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.ebooki.szmexy.pl.
Sprzedawca – PIOTR TOMASZEWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SZMEXYsport Piotr Tomaszewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP 5272776906 , nr REGON 365157204, ul. Przasnyska 7/327, 01-756 Warszawa.

 

§ 2 - Kontakt ze sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: ul. Przasnyska 7/327, Warszawa 01-756
 2. Adres e-mail: sklep@szmexy.pl

§ 3 - Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  a) Aktywne konto e-mail
  b) Urządzenie z dostępem do Internetu
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 - Konto

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@szmexy.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcia Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 - Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@szmexy.pl
  2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nieprzyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in.
  z:
  a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
  wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2.  b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
  Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
  bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 - Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 - Zastrzeżenia

 1.  Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  b)  poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  c) zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za
  pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie
  odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@szmexy.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie
  prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie
  stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
  Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z
  przepisów prawa.